Dotáciu na energie rozdelíme na základe podkladov od poskytovateľov

Vybraní poskytovatelia sociálnych služieb a subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (SPO a SK) budú môcť žiadať o dotácie na energie z dôvodu nárastu ich cien v roku 2022. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR bude zariadeniam sociálnych služieb, tiež centrám pre deti a rodiny a akreditovaným subjektom zasielať v nasledujúcich dňoch dotazník. Jeho cieľom je získať relevantné údaje o náraste nákladov na energie u jednotlivých poskytovateľov a zabezpečiť adresné vyplatenie dotácie na energie. Finančné zdroje určené na kompenzácie energií predstavujú sumu cca 10 mil. Eur.Read More