Zamestnávatelia môžu ohlasovať zamestnávanie cudzincov aj elektronicky

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil elektronické služby zasielania informačných kariet na ohlasovanie vzniku a zániku pracovnoprávneho vzťahu štátneho príslušníka tretej krajiny alebo občana členského štátu EÚ. Elektronizácia služieb uľahčí zamestnávateľom alebo informujúcim organizáciám vybavovanie agendy v súvislosti so zamestnávaním cudzincov. Zároveň zautomatizovanie procesov výrazne odbremení aj pracovníkov úradov. Prinášame tak verejnosti služby zodpovedajúce […]

S Rakúskom sme si vymenili cenné skúsenosti pre riešenia ukrajinskej krízy

Integrácia ukrajinských odídencov a najmä pomoc pri ich začlenení sa do života „v novom dočasnom domove“ boli hlavné témy návštevy rakúskej spolkovej ministerky pre ženy, rodinu, integráciu a médiá Susanne Raab. Pozvanie na Slovensko prijala od ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka. V Bratislave spoločne navštívili veľkokapacitné asistenčné centrum pomoci, pričom si vzájomne […]

Včasná pomoc rodinám s deťmi s poruchou autistického spektra sa oplatí

Zabezpečenie dostupných programov včasnej intervencie pre deti s poruchou autistického spektra (PAS) by malo priaznivý vplyv na celú spoločnosť. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky, ktorá skúma návratnosť potenciálnych verejných investícií do takýchto programov. Každé investované euro sa môže vrátiť vo forme verejných a súkromných spoločenských prínosov v takmer dvojnásobnej hodnote.Read More

Možnosť žiadať o „Prvú pomoc“ skončila 30. apríla 2022

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo k 2. máju na udržanie zamestnanosti už bezmála 2,47 miliardy eur. K rovnakému dátumu úrady práce uzavreli cez 219 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Historicky najväčšia pomoc na ochranu zamestnanosti podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Za február bolo možné požiadať o finančnú pomoc do 30. […]

Informačný systém sociálnych služieb napĺňajú dáta od poskytovateľov a samosprávy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spustilo ďalšiu fázu zbierania dát pre Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Ide o Zberový modul, do ktorého pridávajú informácie priamo poskytovatelia sociálnych služieb, obce, mestá a vyššie územné celky. V týchto dňoch tak pribúdajú údaje o prijímateľoch sociálnych služieb, zamestnancoch, evidencia žiadateľov o sociálne služby […]

Svetový deň rodiny: Ministerstvo práce podporuje rodiny a rodinnú politiku

V nedeľu 15. mája si verejnosť po celom svete pripomína Svetový deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov (OSN) v roku 1993, aby každoročne pripomínal dôležitosť rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny si uvedomuje dôležitosť a význam rodiny v našej spoločnosti. Jednými z prioritných oblastí sociálnej a rodinnej politiky […]

Bezplatné dlhové poradne pomáhajú už viac ako 800 ľuďom na celom Slovensku

V poradí už 100. klient využil tento týždeň služby bezplatnej dlhovej poradne na Župnom námestí v Bratislave. Poradňa, kde sa ľudia môžu obrátiť o pomoc pri problémoch so zvládaním svojich dlhov funguje od konca minulého roka. Pomôžu v nej všetkým, ktorí sa ocitli v ťažkej finančnej situácii. Odborníci tu asistujú pri tvorbe plánu riešenia pre […]

Inflačná pomoc smeruje najviac zraniteľným skupinám obyvateľov

Jednorazový príspevok vo výške 100 eur dostanú na návrh nariadenia vlády SR najviac ohrozené skupiny obyvateľov. Pomoc vo výške celkom 22 miliónov sa na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR prerozdelí spolu šiestim skupinám sociálne slabších občanov. Týmto opatrením vláda zmierňuje následky vysokej inflácie, ktorá negatívne vplýva na životnú úroveň ľudí, aby aspoň […]

Lex Ukrajina 3 podporí starostlivosť o deti aj odídencov so zdravotným postihnutím

Vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes odobrila ďalšie opatrenia v sociálnej oblasti v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine. Ide o riešenia problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať. Rezort práce preto prináša efektívne riešenia ako poskytnúť ďalšiu pomoc. Umožní vznik detských […]

Opatrenia rezortu práce delegácia MMF prijala pozitívne

Štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer dnes, 11. mája, privítal delegáciu Medzinárodného menového fondu (MMF) pod vedením vedúcej misie na Slovensku Petie Topalovej. Stretnutie venované aktuálnym témam a pripravovaným zmenám v súvislosti s rodinnou politikou, dôchodkovou reformou, inflačnou pomocou, ale aj vývoju pracovného trhu po pandémií COVID-19, bude podkladom pre hodnotiacu […]

Nový zákon o inšpekcii v sociálnych veciach prinesie efektívny dozor v sociálnych veciach aj adresné vyvodzovanie zodpovednosti

Nový systém dozoru nad výkonom a dodržiavaním povinností v sociálnej oblasti nastaví nová právna úprava Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Cieľom návrhu zákona o inšpekcii v sociálnych veciach je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb a zároveň zabezpečiť vyvodzovanie zodpovednosti za porušovanie povinností v tejto oblasti. Navrhovaný zákon dnes na rokovaní prijala Vláda SR s […]

Poslanci schválili novelu sociálneho poistenia aj v prvom čítaní

Nedávno schválená novela sociálneho poistenia dnes prešla prvým čítaním v NR SR. Novela sa dotýka viacerých oblastí z I. piliera, ako je zmena dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práva pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku. Rezort práce návrhom zmien pomôže […]

Vláda aj parlament schválili vyplatenie 13. dôchodku už v júli

Dnes Vláda SR ako aj Národná rada SR schválili finančnú pomoc pre seniorov v podobe skoršieho vyplatenia 13. dôchodku. Návrh novely zákona o 13. dôchodku pripravil rezort práce v spolupráci s poslancami Národnej rady SR, ako pomoc pre seniorov v období vysokej inflácie. Novela navrhuje vyplatiť 13. dôchodok v celej výške jednorazovo všetkým poberateľom, ktorí […]

Prijatie osobitnej predstaviteľky generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leyly Kayacik

Štátna tajomníčka ministerstva práce Soňa Gaborčáková prijala 4. mája na pôde ministerstva práce osobitnú predstaviteľku generálnej tajomníčky Rady Európy pre migráciu a utečencov Leylu Kayacik. Ústrednou témou stretnutia boli výzvy spojené s prílivom detí a rodín z Ukrajiny na Slovensko a potreba ich ochrany, a tiež ochrana detí pred násilím v postkovidovom období.Read More

Ministerstvo práce presadzuje kultúru bezpečných pracovísk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa pridáva k oslavám Svetového dňa pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Dnes si ho už po dvadsiaty krát pripomína Medzinárodná organizácia práce. Tento rok sa nesie v znení hesla „Posilnením sociálneho dialógu smerom ku kultúre bezpečnosti a ochrany zdravia“. Lepšej ochrane bezpečnosti a zdravia pri práci […]

Povolanie profesionálneho náhradného rodiča určí nová právna norma

Vláda na dnešnom rokovaní schválila návrh zákona o profesionálnych náhradných rodičoch. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR navrhuje upraviť právne vzťahy pri vykonávaní práce profesionálneho náhradného rodiča. Účelom nového zákona je zohľadniť špecifiká výkonu tejto práce, osobitne fakt, že ide o prácu vykonávanú nepretržite v domácom prostredí profesionálneho náhradného rodiča tak, aby boli zaistené […]

Pandemická Prvá pomoc zamestnávateľom, zamestnancom a živnostníkom končí

Pandemická pomoc z dielne rezortu práce predstavuje historicky najväčšiu pomoc na ochranu zamestnanosti. Podporila približne tretinu pracovných miest v slovenskej ekonomike. Podmienky poskytovania finančných príspevkov a ich výška sa odvíjali od aktuálnej epidemiologickej situácie. V súčasnosti je pandemická situácia priaznivá, zamestnávatelia tak môžu pokračovať v prevádzkovej činnosti bez obmedzení, čím zaniká potreba poskytovania finančnej pomoci […]

Ministerstvo práce sa pridáva k oslave Sviatku práce, symbolu iniciatív za zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich

Na Slovensku oslavujeme Sviatok práce 1. máj už od roku 1919. Je symbolom iniciatív za zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých pracujúcich. K oslavám sa pripája aj ministerstvo práce a prináša prehľad rôznorodých opatrení na trhu práce, ktoré pomáhajú pracujúcim udržať si zamestnanie a nezamestnaným uľahčujú nájsť si prácu. Mnohé z nich pracovné podmienky skvalitňujú a […]

Zariadeniam sociálnych služieb a centrám pre deti a rodiny poskytneme dotáciu na energie

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytne jednorazovú finančnú pomoc zariadeniam sociálnych služieb, ktoré to najviac potrebujú, a subjektom sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Dotácia má pomôcť zmierniť následky zvyšujúcich sa cien energií, čo významne zasahuje do ich prevádzkových nákladov. Jednorazová pomoc prispeje k udržateľnosti a dostupnosti poskytovaných služieb. Zároveň ochráni jej prijímateľov, […]

Medzinárodná finančná pomoc odídencom z Ukrajiny pomôže aj Slovensku

Od začiatku ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR podáva pomocnú ruku utečencom aj tým, že im umožnilo vstup do systému pomoci v hmotnej núdzi a poskytuje im dávku v hmotnej núdzi. Od 1. mája 2022 túto pomoc na Slovensku dočasne prevezme spolupráca medzinárodných organizácií: Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov […]

Absolventi majú významne vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce

Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástlo o viac ako 50 %. Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. Významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných majú aj projekty rezortu práce Chyť sa svojej šance a […]

Absolventi majú významne vyššiu šancu uplatniť sa na trhu práce

Hoci absolventi majú po ukončení štúdia obmedzené praktické zručnosti, ochota zamestnávateľov zamestnať aj neskúsených ľudí medziročne narástlo o viac ako 50 %. Môže za to postupné oživovanie ekonomiky na Slovensku a zvýšený dopyt po pracovnej sile. Významný podiel na znižovaní počtu mladých v databáze nezamestnaných majú aj projekty rezortu práce Chyť sa svojej šance a […]

Nezamestnanosť na Slovensku opäť klesla, opatrenia rezortu práce zmierňujú následky pandémie

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v marci úroveň 6,67 percenta. Pri medzimesačnom porovnaní klesla o 0,19 percentuálneho bodu. Zníženie nezamestnanosti pokračuje už druhý mesiac po sebe. Štatistiky Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny ukazujú pokračujúci prudký rast počtu voľných pracovných miest. Črtá sa tak oživenie na trhu práce.Read More

Novela sociálneho poistenia prináša pre ľudí modernizáciu a stabilitu

Od dnes platí novela zákona o sociálnom poistení, ktorá prináša dôležité zmeny týkajúce sa ochrannej lehoty pre tehotné ženy, ktorá bola predĺžená na 6 mesiacov, zavádza elektronickú PNku, upravila úhradu a vyplácanie niektorých dávok a zosúladila československé dôchodky. Novela zákona o sociálnom poistení (z.č. 125/2022 Z.z.) bola dnes publikovaná v Zbierke zákonov SR.Read More

Počet zamestnaných odídencov z Ukrajiny naďalej stúpa

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha odídencom z Ukrajiny v troch agendách. Prvá je pomoc deťom bez sprievodu. Na hraniciach v spolupráci s políciou kontrolujeme, či deti, ktoré prichádzajú na Slovensko majú legitímny sprievod. Druhou agendou je pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli dočasné útočisko pred vojnou na Ukrajine v oblasti zamestnávania. Odídenci, ktorým […]

Výška Prvej pomoci rastie, o podporu je možné žiadať do konca apríla

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo na udržanie zamestnanosti k 31. marcu 2022 zamestnávateľom a SZČO už zhruba 2,44 miliardy eur. Úrady práce k rovnakému dátumu uzavreli cez 218 tisíc dohôd o poskytovaní pomoci. Február je posledným mesiacom, za ktorý je možné požiadať o finančnú podporu cez nástroje „Prvej pomoci“, a to do konca […]

Dotácie na stravu upravujeme, doplatok dostanú školy aj spätne

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny upravilo poskytovanie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (dotácie na stravu). Školy budú môcť získať mimoriadny doplatok dotácie aj spätne. Dôvodom je nárast počtu oprávnených detí pre poskytovanie dotácie na stravu v súvislosti s krízovou situáciou pre vojenský konflikt na Ukrajine. Vláda návrh nariadenia rezortu práce schválila.Read […]

Rezort práce zvýšil kapacity v jasliach o 10 percent pre všetky deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny predložilo vláde návrh nariadenia na zvýšenie kapacít v jasliach o 10 %. Vláda dnes návrh schválila. Cieľom je vytvoriť viac miest pre deti pracujúcich ľudí. Rezort práce tak reaguje na hromadný prílev cudzincov na územie Slovenskej republiky spôsobený ozbrojeným konfliktom na Ukrajine. Počas krízovej situácie sa tak zvýšia kapacity […]

Vyššie stravné už od 1. mája pomôže státisícom zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo zvýšenie stravného a cestovných náhrad ako dva základné nástroje na kompenzáciu vysokých cien. Minimálnu hodnotu stravného lístka zvyšuje na 4,50 eur. Znamená to aj zvýšený príspevok na stravu pre zamestnancov, keďže 55 % z tejto sumy uhrádza práve zamestnávateľ. Vďaka zvýšeniu súm stravného si zamestnanci na stravu ročne […]

Vláda prijala novelu sociálneho poistenia

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes predložilo na rokovanie vlády novelu zákona o sociálnom poistení. Novela prináša zásadne reformy v oblasti I. piliera, ako zmenu dôchodkového veku, zavedenie podmienky nároku na predčasný starobný dôchodok a práve pre každého pracujúceho človeka, aby časťou svojich daní a odvodov mohol prispievať svojim rodičom na dôchodku. Rezort práce […]

Nová európska stratégia pre práva dieťaťa má posilniť ich ochranu

Štátna tajomníčka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa dnes (7.4.) zúčastnila medzinárodnej konferencie k novej Stratégii pre práva dieťaťa v talianskom Ríme. Práve v dnešnej dobe, v čase ozbrojeného konfliktu na Ukrajine, pandémie Covidu-19 a vo svete, ktorý čelí klimatickým zmenám, sú práva dieťaťa viac ohrozené. Medzinárodná konferencia s názvom „Za […]

Postupne spúšťame Informačný systém sociálnych služieb

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR postupne spúšťa úplne nový Informačný systém sociálnych služieb (IS SoS). Zaviazalo sa tak v zmysle novely zákona o sociálnych službách účinnej od 1. januára 2022. Informačný systém vo svojej verejnej časti, ktorú ministerstvo ako správca systému v týchto dňoch sprístupnilo, prinesie komplexné informácie o poskytovateľoch všetkých sociálnych služieb […]

Pomoc ľuďom, ktorí na Slovensku našli útočisko pred vojnou na Ukrajine pokračuje

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej podáva pomocnú ruku utečencom z Ukrajiny. Odídenci, ktorí sa ocitli v nepriaznivej situácií, a požiadali na Slovensku o dočasné útočisko, majú nárok na dávky v hmotnej núdzi. Tento príspevok slúži na preklenutie počiatočného ťažkého obdobia, kým si nájdu vhodné zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na celom […]

Dialóg tripartity napreduje: schválili väčšinu materiálov

Hospodárska a sociálna rada SR (HSR) v pondelok na 18. zasadnutí diskutovala o viacerých návrhoch zákonov. Sociálni partneri sa po dlhšom čase stretli opäť osobne. Konštruktívna diskusia priniesla prerokovanie a schválenie väčšiny materiálov, medzi ktorými boli aj návrhy zákonov z rezortov zdravotníctva, hospodárstva a životného prostredia.Read More

ISP: Absolventská prax nezamestnaných má návratnosť do 18 mesiacov

Účasť na absolventskej praxi zvyšuje zamestnanosť zapojených účastníkov oproti nezamestnaným, ktorí sa opatrenia absolventskej praxe nezúčastnili. Vyplýva to z analýzy Inštitútu sociálnej politiky s názvom „Čo sa počas praxe naučíš, počas práce zúročíš“. Tá skúma čistú účinnosť opatrenia trhu práce Príspevok na vykonávanie absolventskej praxe.Read More

Nácviky požiarnych poplachov v zariadeniach sociálnych služieb majú zmysel

Mimoriadne nácviky požiarneho poplachu a evakuácie osôb v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré iniciovalo ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v januári tohto roka, ukázali svoju opodstatnenosť a preventívny charakter. Rozsiahly požiar strechy v Domove dôchodcov v Spišskej Novej Vsi, ktorý vypukol v utorok popoludní, si nevyžiadal úmrtia ani zranené osoby. Všetkých, spolu vyše 200 klientov […]