AIDS a diskriminácia

Jednu z najdôležitejších hodnôt všetkých vyspelých štátov a spoločenstiev sveta je rovnosť všetkých ľudí a príležitostí. Cieľom Organizácie Spojených národov v oblasti udržateľného rozvoja je do roku 2030 ukončiť epidémie AIDS podporou opatrení a politík v členských štátoch.
Tento problém ovplyvňuje nielen medicínsky, ale aj sociálne, kultúrne a globálne. V Zmluve o Európskej únii sa zakotvuje úcta k ľudskej dôstojnosti, sloboda, demokracia, rovnosť, právny štát a rešpektovanie ľudských práv vrátane práv menšín. EÚ bojuje proti sociálnemu vylúčeniu a diskriminácii a podporuje sociálnu spravodlivosť, rovnosť medzi ženami a mužmi, solidaritu a ochranu práv dieťaťa.
Diskriminácia je svetovým problémom, ktorý ovplyvňuje rôzne osoby vrátane tých infikovaných HIV vírusom. Tieto osoby čelia prekážkam pri zamestnaní a prístupe k zdravotnej starostlivosti. Je dôležité reflektovať ochranu tejto skupiny osôb aj v právnych vzťahoch a podporovať diverzitu na pracoviskách. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky stanovilo úlohy vo vzdelávaní rôznych osôb o rovnosti a nediskriminácii vo svojich strategických dokumentoch.Read More