Zahraniční pracovníci môžu doplniť dlhodobo chýbajúcu pracovnú silu na našom trhu

Slovensko dlhodobo eviduje množstvo profesií s nedostatočným dopytom zo strany domáceho obyvateľstva. Viac ako 80-tisíc pracovných pozícií zostáva neobsadených. Najvyššiu mieru voľných pracovných miest vykazujú profesie v strojárstve, automobilovom priemysle, doprave, zdravotníctve, aj IT sektore. Obsadiť dlhodobo neobsadené pracovné pozície, o ktoré domáce obyvateľstvo nemá záujem, je dôležité pre udržanie rastu slovenskej ekonomiky. Ministerstvo práce, […]

Uľahčujeme proces zamestnávania cudzincov v priemysle

Vláda SR schválila na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR nariadenie, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre cudzincov z tretích krajín, a to v zamestnaniach v oblasti priemyslu. Ide o selektívne otvorenie trhu práce v povolaniach s dlhodobým nedostatkom pracovnej sily. Národné víza sú určené pre zamestnávanie štátnych príslušníkov vybraných tretích krajín a […]

Ocenili sme osobnosti v oblasti sociálnej pomoci a starostlivosti o deti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR opäť ocenilo osobnosti, ktoré sa angažujú v oblasti sociálnej pomoci. Laureáti si zo slávnostného galavečera odniesli ocenenie za sociálny čin roka a za významnú pomoc rodinám v roku 2022. Ocenenie Sociálny čin roka je symbolom jednej z najkrajších a najdôležitejších hodnôt našej spoločnosti – solidarita a sociálna zodpovednosť.Read […]

Uľahčujeme príchod mozgov zo zahraničia na slovenský trh práce

Nariadenie vlády, ktoré umožňuje udeľovanie národných víz pre vysokokvalifikovaných štátnych príslušníkov tretích krajín, bolo prijaté už v roku 2021. Na základe dohody so sociálnymi partnermi dnes vláda SR na návrh Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválila jeho novelizáciu. Zámerom je prilákať a zároveň uľahčiť príchod odbornej pracovnej sily zo zahraničia, aby sa uplatnili na trhu práce […]

Ministerstvo práce dofinancovalo centrá pre deti a rodiny a finančne podporilo vykonávanie služobnej pohotovosti v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí

Od mája tohto roka ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny za pomoci rezortu financií  zabezpečilo dodatočných 14,5 milióna eur na dofinancovanie chodu centier pre deti a rodiny, a to štátnych aj neštátnych. Rovnako tak finančne podporilo aj zamestnancov oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na úradoch práce, sociálnych vecí a rodiny za vykonávanie služobnej pohotovosti.Read More

Nárast nezamestnanosti sa v auguste spomalil

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v auguste úroveň 4,00 percenta. V porovnaní s júlom stúpol o 0,02 percentuálneho bodu. V júli PDU vzrástol medzimesačne o 6 stotín percentuálneho bodu. Počet absolventov vysokých škôl, ktorých úrady práce evidovali ako nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie, klesol medzimesačne o 853 a ustálil sa na úrovni 4 255.Read More

Na čo máte nárok po narodení dieťaťa? Prinášame informačný leták do pôrodníc

Na čo vzniká nárok po narodení dieťaťa a ako o príspevky požiadať? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo informačný leták určený pre mamičky. Už v týchto dňoch ho nájdu priamo v pôrodniciach po celom Slovensku. Každá mamička sa tak hneď v pôrodnici oboznámi so všetkými príspevkami, na ktoré má po narodení dieťaťa nárok, […]

Na čo máte nárok po narodení dieťaťa? Prinášame informačný leták do pôrodníc

Na čo vzniká nárok po narodení dieťaťa a ako o príspevky požiadať? Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo informačný leták určený pre mamičky. Už v týchto dňoch ho nájdu priamo v pôrodniciach po celom Slovensku. Každá mamička sa tak hneď v pôrodnici oboznámi so všetkými príspevkami, na ktoré má po narodení dieťaťa nárok, […]

Ministerstvo práce naďalej pracuje na opatreniach v boji proti bezdomovstvu

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny SR Soňa Gaborčáková sa svojim podpisom pridala k spoločnému vyhláseniu ministrov členských štátov Európskej únie k otázke boja proti bezdomovstvu. Jeho cieľom je podporiť Európsku komisiu v úsilí zabezpečiť, aby členské štáty rázne zakročili pri riešení problému bezdomovstva. Rezort práce naďalej prijíma opatrenia na elimináciu ľudí bez domova a […]

Konferencia “Rodinné poradne pre všetkých“ otvorila tému dostupného poradenstva s dôrazom na prevenciu v oblasti duševného zdravia

Päť rodinných poradní je už druhý rok bezplatnou oporou pre ľudí s rôznymi vzťahovými, osobnými a výchovnými problémami. V Nových Zámkoch, Trnave, Žiline, Košiciach a v Humennom poskytujú odbornú pomoc psychológ, sociálny pracovník a ďalší špecialisti vrátane právnika a pedagóga. Svoje skúsenosti z pilotného poskytovania poradensko-psychologických služieb dnes predstavili na konferencii Inštitútu pre výskum práce […]

OP ĽZ: Najúspešnejší operačný program na Slovensku vďaka efektívnemu riadeniu

Najúspešnejším implementovaným operačným programom na Slovensku je operačný program Ľudské zdroje v programovom období 2014-2020, ktorý patrí pod gesciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka jeho efektívnemu riadeniu sa Slovensko radí medzi európske krajiny s najlepším čerpaním finančných prostriedkov z fondov EÚ.Read More

Ministerstvo práce vytvorilo k reforme posudkovej činnosti pracovnú skupinu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pracuje na plnení záväzkov na zmenu starostlivosti o ľudí so zdravotným znevýhodnením, dlhodobo chorých a seniorov plynúci z Plánu obnovy a odolnosti. Súčasťou naplnenia tohto cieľa je reforma posudkovej činnosti, za ktorú zodpovedá rezort práce. Výsledkom pripravovaných zmien bude jednotný a efektívny posudkový systém, v ktorom budú posudzovanie […]

Výška minimálnej mzdy pre rok 2024 bude v sume 750 eur

Zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov sa na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR dohodli na sume minimálnej mzdy pre rok 2024 vo výške 750 eur. Historicky druhýkrát sa tak dohodli na vyššej sume ako určuje zákonný automat. Na minimálnu mzdu sú naviazané aj niektoré príplatky za prácu v neštandardných časoch, ktoré sa zvyšujú automaticky.Read More

Sociálni partneri sa už druhýkrát dohodli na výške minimálnej mzdy

V pondelok 21. augusta 2023 na zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR rokovali zástupcovia zamestnávateľov a zástupcovia zamestnancov predovšetkým o výške minimálnej mzdy pre budúci rok. Tak ako minulý rok, aj tentokrát sa im podarilo uzavrieť dohodu. Mesačná minimálna mzda v roku 2024 bude predstavovať sumu 750 eur. Sociálni partneri vyjadrili podporu aj návrhu nariadenia, […]

Nezamestnanosť sa v júli udržala pod hranicou štyroch percent

PDU, hlavný ukazovateľ nezamestnanosti, dosiahol v júli úroveň 3,98 percenta. Medzimesačne stúpol o šesť stotín percentuálneho bodu, pri porovnaní s vlaňajším júlom klesol o 0,62 percentuálneho bodu. Nezamestnanosť sa už tretí mesiac udržala pod hranicou 4 percent. Okrem toho sa PDU udržal vo všetkých okresoch Slovenska pod hranicou 10 percent.Read More

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na profesionálny výkon dozorov

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zvyšovanie kvality v sociálnych veciach. Hlavným cieľom je, aby zapojené subjekty plnili svoje povinnosti zákonne, a to najmä s ohľadom na dobro a ochranu klientov. Práve vykonávaním dozoru inšpekcia nestranne a nezávisle preveruje plnenie povinností v prospech najzraniteľnejších osôb, predovšetkým seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo detí. Inšpektori musia spĺňať […]

Od augusta platí mimoriadne zvýšenie rodičovského príspevku

Od augusta sa mimoriadne zvýšila suma rodičovského príspevku. Rodič, ktorý predtým poberal materské, si tak polepší o viac ako 60 eur mesačne. Tradičná valorizácia príspevku mala pôvodne nastať až v januári 2024. Urýchlila ju nedávna novela zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku.Read More

Od 15. augusta možno žiadať o dotáciu na stravu pre školopovinné deti, ktorým sa poskytuje sociálna služba v zariadení

Od 15. augusta možno požiadať o jednorazovú dotáciu vo výške 160 eur na pokrytie výdavkov na obed či iné jedlo pre školopovinné dieťa, ktorému sa poskytuje sociálna služba v zariadení. Vzor žiadosti zverejní Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny na svojej webovej stránke. Žiadosť je potrebné podať na príslušný úrad práce do polovice septembra.Read More

Spolu pre komunity – terénnu sociálnu prácu a komunitné centrá podporíme sumou 250 miliónov eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v rámci nového programového obdobia na roky 2021-2027 z Programu Slovensko spúšťa nový národný projekt Terénna sociálna práca a komunitné centrá. Kontinuálne tým nadviaže na predošlé a dnes končiace projekty v gescii Implementačnej agentúry MPSVR SR a Úradu splnomocnenca vlády pre rómske komunity. Ide o prvý projekt rezortu […]

Profesionálni náhradní rodičia si od septembra finančne prilepšia

Suma základnej zložky mzdy profesionálneho náhradného rodiča sa od septembra 2023 navýši o 10 percent. Vyplýva to z prijatého nariadenia vlády SR. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny tak plní ďalší bod z Programového vyhlásenia vlády. Zvýšenie základnej zložky mzdy sa dotkne spolu 774 profesionálnych náhradných rodičov, ktorí zabezpečujú starostlivosť pre takmer 1 400 detí. […]

Bezpečné letné prázdniny: princípy ochrany detí pri rôznych aktivitách

Aj počas letných prázdnin je dôležité vytvárať také podmienky pre deti, aby sa cítili bezpečne. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch prináša princípy preventívnych opatrení ako v rámci určitej organizácie, skupiny, klubov, či mimoškolských aktivít chrániť deti pred činmi, ktoré predstavujú riziko pre ich bezpečnosť. Cieľom týchto opatrení nazývaných aj „safeguarding“ je […]

Inšpekcia v sociálnych veciach eviduje nárast prijatých podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR realizovala počas prvých ôsmich mesiacov od svojho vzniku takmer 100 dozorov a prijala takmer 200 oznámení. Cieľom inšpekcie je prispieť k ochrane práv a záujmov osôb odkázaných na pomoc a zvyšovanie kvality poskytovanej pomoci prostredníctvom overovania plnenia zákonných povinností rôznych subjektov.Read More

Ministerstvo práce zlepšuje podmienky pre koordináciu rodinnej politiky

Zlepšovanie podmienok pre koordináciu rodinnej politiky a efektívnejšiu tvorbu strategických riešení podpory rodín bude od 2. augusta 2023 úlohou novovzniknutého odboru stratégie a koordinácie rodinnej politiky. Ministerstvo práce tak plní svoj dlhodobý zámer z Národného strategického rámca na podporu rodiny a demografického vývoja do roku 2030.Read More

Ministerstvo práce opätovne zvyšuje sumy stravného

Sumy stravného pre zamestnancov sa zvýšia už druhýkrát v tomto roku. Vyplýva to z návrhu opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré bolo dnes zverejnené na právnom portáli Slov-lex. Minimálna hodnota stravovacej poukážky sa zo súčasnej sumy 5,48 eur zvýši na 5,85 eur. Ministerstvo práce tak reaguje na rastúce ceny jedál a nealkoholických […]

Ministerstvo práce pripravilo odporúčania na zníženie mzdového rozdielu medzi ženami a mužmi

Realizácia projektu „Reducing Gender Pay Gap“ – Znižovanie rozdielov v odmeňovaní žien a mužov dopomôže aj na Slovensku vytvoriť systém, ktorý odstráni tieto mzdové rozdiely. Ide o výsledok bilaterálnej spolupráce zástupkýň a zástupcu z rezortu práce, Inštitútu pre výskum práce a rodiny a Národného inšpektorátu práce SR spolu so skupinou islandských odborníkov. S využitím poznatkov […]

Sociálne podniky dávajú prácu 3 500 znevýhodneným osobám

Sociálne podniky na Slovensku už 5 rokov prispievajú k sociálnej inklúzii, podpore zamestnanosti a regionálnemu či miestnemu rozvoju. Ich činnosť nie je primárne orientovaná na tvorbu zisku, ale na napĺňanie rôznych spoločenských potrieb. Sociálne podniky tiež zamestnávajú zdravotne či sociálne znevýhodnené a zraniteľné osoby s problematickým uplatnením na trhu práce. Momentálne existuje viac ako 530 […]

Nezamestnanosť v júni: Ukazovateľ PDU klesol vo všetkých okresoch pod 10 percent

Zvýšený prílev absolventov vysokých škôl do evidencie uchádzačov o zamestnanie spôsobil v júni mierny nárast nezamestnanosti. Hlavný ukazovateľ PDU po štyroch mesiacoch poklesu v júni medzimesačne nepatrne vzrástol na úroveň 3,92 percenta. Napriek tomu sa PDU prvýkrát v tomto roku vo všetkých okresoch Slovenska ustálil pod hranicou 10 percent.Read More

Ministerka práce Soňa Gaborčáková a maltský minister pre aktívne starnutie diskutovali o budúcnosti sociálnych služieb

Ministerka práce, sociálnych vecí a rodiny Soňa Gaborčáková v Bratislave prijala maltského ministra pre aktívne starnutie Jo Etienne Abela, aby spoločne zdieľali pohľady v oblasti rozvoja sociálnych služieb. Na stretnutí diskutovali o budúcnosti poskytovania sociálnych služieb s ohľadom na demografický vývoj, rovnako o problematike opatrovateľov v tejto oblasti. Maltská delegácia iniciovala stretnutie s cieľom oboznámiť […]

Slovensko na zasadnutí Rady EPSCO: Podporujeme sociálny dialóg a dlhodobú sociálnu starostlivosť

Sociálny dialóg a sociálny štít pre politiky orientované na ľudí boli kľúčovými témami stretnutia Rady ministrov pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a záležitosti spotrebiteľov (EPSCO). Zástupcovia rokovali v Madride (13. a 14. júla) v súvislosti s prehlbovaním Európskeho piliera sociálnych práv. Slovensko na zasadnutí reprezentoval štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Juraj Káčer.Read […]

Nové pravidlá pre cezhraničných zamestnancov, ktorí využívajú teleprácu

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny uzatvorilo multilaterálnu Rámcovú dohodu o udeľovaní výnimiek v prípade cezhraničnej telepráce. Tá od 1. júla 2023 umožňuje cezhraničným zamestnancom, ktorí pracujú na diaľku formou telepráce, aby boli aj naďalej poistení v systéme sociálneho zabezpečenia v štáte sídla svojho zamestnávateľa. Dohodu k 1. júlu podpísalo 18 európskych štátov, vrátane Slovenska, […]

Pokračujeme v podpore najodkázanejším: Jednorazová inflačná pomoc aj pre náhradných rodičov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pokračuje v podpore pre najodkázanejších – umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne rezortu práce. Na základe neho smeruje jednorazová inflačná pomoc vo výške 100 eur pre približne 6 500 náhradných rodičov a tiež rodičov cca 2000 detí, na ktoré sa poskytuje príplatok k prídavku na dieťa. Obe […]

Bezplatné dlhové poradne už pomohli 10 tisíc klientom

V 46 mestách po celom Slovensku dnes fungujú Bezplatné dlhové poradne, ktoré poskytujú právnu, ekonomickú a psychologickú pomoc ľuďom v zložitej finančnej situácii. Rovnako pôsobia ako prevencia pred nadmerným zadlžením. So zvládaním začarovaného kruhu dlhov dodnes pomohli už desaťtisíc klientom.Read More

Leto okrem oddychu ponúka príležitosť na brigády a sezónne práce

Niektorí leto namiesto oddychu využijú ako príležitosť privyrobiť si peniaze či získať pracovné skúsenosti. O brigády okrem študentov majú záujem aj niektorí rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke, nezamestnaní a dôchodcovia. S letnými mesiacmi sú spojené aj sezónne práce, najčastejšie v poľnohospodárstve či cestovnom ruchu. Stovky pracovných ponúk vrátane brigádnických či sezónnych prác nájdete aj […]

Predlžujeme financovanie aktivačných prác z najnovšieho projektu

Od apríla tohto roka sa systém aktivačných prác na Slovensku zásadne zmenil. Cieľom bolo odstrániť neefektívne prvky v jeho fungovaní a občanov aktivovať formou aktívnych opatrení na trhu práce. Zmeny si vyžadovali zaradiť aktivovaných uchádzačov o zamestnanie do dobiehajúcich projektov, ako aj do novo vytvoreného projektu Podpora udržania pracovných návykov.Read More

Národné koordinačné stredisko vydáva video podcasty „Týka sa ma to“ o násilí na deťoch

Nový video podcast s názvom „Týka sa ma to“ spúšťa Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Aj prostredníctvom tohto mediálneho nástroja chce zvyšovať povedomie o problematike násilia páchaného na deťoch medzi širokou verejnosťou. V jednotlivých epizódach prináša pohľady odborníkov aj zaujímavých osobností k tejto […]

Novela zákona o sociálnom poistení zlepšuje podmienky pre niektoré osoby s nárokom na invalidný dôchodok

Od augusta tohto roka sa zvýšia niektoré invalidné dôchodky a rovnako, nárok na invalidný dôchodok splní väčšia skupina osôb. Vyplýva to z parlamentom schválenej vládnej novely zákona o sociálnom poistení. Novela upravuje percentuálnu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa druhu zdravotného postihnutia ako jednu z podmienok nároku na invalidný dôchodok. Schválené zmeny sa tak […]

Poskytovateľom sociálnych služieb navýšime finančný príspevok na rok 2024 o 35 miliónov eur

Od 1. januára 2024 štát opätovne prilepší poskytovateľom sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach. Na rok 2024 navýši finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby o viac ako 35 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré ustanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej […]

Minimálne dôchodky v tomto roku porastú o desiatky eur

Celkovo dvakrát sa v tomto roku zvýšia minimálne dôchodky. Prvýkrát, už od 1. júla 2023, minimálne dôchodky porastú z dôvodu opätovného naviazania súm minimálneho dôchodku na sumu životného minima platnú pre jednu fyzickú osobu. Následne sa minimálne dôchodky zvýšia aj od 1. októbra 2023. Vyplýva to z aktuálne novelizovaného zákona o pomoci v hmotnej núdzi. […]