VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O ZAPOJENIE SA DO NÁRODNÉHO PROJEKTU: INTEGRÁCIA ŠTÁTNYCH PRÍSLUŠNÍKOV TRETÍCH KRAJÍN VRÁTANE MIGRANTOV

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a zapojenie sa do národného projektu v rámci Programu Slovensko 2021-2027 s názvom „Integrácia štátnych príslušníkov tretích krajín vrátane migrantov“.Read More

Viac peňazí pre zdravotne znevýhodnené deti a nový projekt odľahčovacej služby. Plnenie záväzkov z okrúhleho stola

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zvyšuje príplatok k príspevku na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím zo 100 Eur na 200 Eur. Cieľom je uľahčiť záťaž pre rodiny, ktoré sa starajú o deti so zdravotným znevýhodnením. Vyplýva to z legislatívneho návrhu ministerstva práce, ktorý dnes predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Návrh je výsledkom […]

Predčasný 13. dôchodok nebude vyšší ako starobný 13. dôchodok. Odstránili sme nepomer

Na podnet ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny parlament schválil rýchlu zmenu zákona o sociálnom poistení, ktorou odstránil nepomer medzi 13. predčasným dôchodkom a 13. riadnym starobným dôchodkom. Ako je už známe, nový 13. dôchodok je stanovený ako priemerný dôchodok za predchádzajúci rok, a to pri všetkých druhoch dôchodkov.Read More

Konferencia o sociálnoprávnej ochrane detí sústredila odborníkov z viacerých krajín

Dnes, vo štvrtok 20. júna 2024, sa konala medzinárodná konferencia „Sociálnoprávna ochrana detí v medzinárodnom kontexte“. Sústredila odborníkov na výmenu poznatkov a skúseností v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí, s dôrazom na odňatie detí zo starostlivosti rodičov a medzinárodné únosy detí. Konferenciu organizovalo Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v spolupráci s Centrom pre medzinárodnú […]

Neštátne akreditované centrá pre deti a rodiny získajú od augusta o 800 eur viac na dieťa

Financovanie vybraných miest v neštátnych akreditovaných centrách pre deti a rodiny (CDR) sa od augusta 2024 výrazne zvýši. Vyplýva to z novely zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, za ktorú dnes hlasovalo 136 poslancov Národnej rady SR. Maximálna výška príspevku na jedno miesto sa navýši o […]

Lepšia dostupnosť a kvalita sociálnych služieb v roku 2025 vďaka vyššiemu príspevku o 26 miliónov eur

Poskytovatelia sociálnych služieb vo vybraných zariadeniach dostanú od januára 2025 vyšší finančný príspevok. Štát zvýši podporu oproti roku 2024 o takmer 26 miliónov eur. Umožňuje to schválené nariadenie vlády z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré stanovilo výšku valorizácie príspevku pre zariadenia podmienené odkázanosťou a zariadenia krízovej intervencie na rok 2025. V […]

Vyššie príspevky na opatrovanie a osobnú asistenciu získa viac ako 84-tisíc poberateľov

Od júla dostanú opatrovatelia, ktorí sa doma starajú o svojich blízkych, vyššiu hodinovú sadzbu na osobnú asistenciu a upravený peňažný príspevok na opatrovanie. Vláda SR schválila nariadenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré od 1. júla 2024 stanovuje základnú výšku opatrovateľského príspevku na 615,50 eur mesačne, čo zodpovedá čistej minimálnej mzde pre rok […]

Vláda schválila predĺženie odvodovej úľavy pre zamestnávateľov v agrosektore

Vláda dnes schválila návrh na predĺženie odvodovej úľavy z poistného na sociálne poistenie pre určitých zamestnávateľov v poľnohospodárstve a akvakultúre. Predĺženie dočasnej výnimky pre vybraný okruh zamestnávateľov má platiť od 1. júla 2024 do konca tohto roka. Nadviaže tak na súčasnú platnosť nariadenia, ktoré vyprší 30. júna 2024. Cieľom je prispieť ku konkurencieschopnosti slovenských podnikov […]

Ministerstvo práce pripravuje projekt BARNAHUS – dom komplexnej pomoci pre dieťa

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje národný projekt Barnahus určený pre deti, ktoré sú obeťami alebo svedkami trestných činov. Hlavným cieľom je zaistiť, aby deti a dospievajúci, ktorí boli vystavení rôznym typom zneužívania a trestným činom, dostali primerané posúdenie, liečbu a podporu pod jednou strechou. Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na […]

Rodičovský dôchodok sa už vypláca. Minister práce Erik Tomáš predstavil elektronický účet poistenca Sociálnej poisťovne

Rodičovský bonus zostáva platný aj pre rok 2024 a jeho maximálna suma sa zvyšuje. Uviedol to dnes na tlačovej konferencii minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš. Minister zároveň informoval o spustení pilotnej prevádzky informatívneho výpočtu dôchodku aj pre mladších poistencov.Read More

Tri projekty rezortu práce cielene pomáhajú v regiónoch

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR cielene pomáha v regiónoch po celom Slovensku. Príkladom adresnej pomoci je obec Kvakovce v Prešovskom kraji. Túto obec s viac ako 400 obyvateľmi rezort podporuje viacerými projektami, ktoré realizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Medzi tieto projekty patria „Právo na prvé zamestnanie“, „Podpora udržania pracovných návykov“ a […]

Rekondičné pobyty pre seniorov s vyšším príspevkom sa tešia obrovskému záujmu

Takmer 14-tisíc seniorov využije v tomto roku dotáciu na podporu rekondičných aktivít. Ide o tzv. seniorské pobyty od ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (v zmysle zákona o dotáciách č. 544/2010 Z.z.). Po prvý raz v tomto roku prispeje štát na tieto rekondičné pobyty sumou 100 eur, a to vo vybraných kúpeľoch, či iných rekreačných […]

Kompromis samospráv a poskytovateľov sociálnych služieb prinesie kratšie čakacie doby pre odkázané osoby

Zástupcovia samospráv a neverejných poskytovateľov sociálnych služieb s podporou ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dospeli k zásadnému kompromisu v novom nastavení financovania sociálnych služieb. Zmena zákona o sociálnych služieb, konkrétne paragrafu 75, jasne stanovuje lehotu pre umiestnenia odkázaného človeka do zariadenia. Klient zároveň prestane byť rukojemníkom sporov medzi zainteresovaými stranami. Ide do dočasné […]

Minister práce ocenil 33 laureátov z rezortu za ich výnimočnú prácu

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš ocenil 33 laureátov rezortným vyznamenaním za ich mimoriadne zásluhy a spoločensky dôležitú prácu v oblasti sociálnej spravodlivosti. Ďakovné listy, bronzové, strieborné a zlaté medaile si z rúk ministra práce prevzali počas slávnostného galavečera, ktorý sa konal 24. mája 2024 v priestoroch historickej budovy Národnej rady Slovenskej republiky. […]

Tripartita prerokovala návrh zákona o minimálnej mzde

Zmeny vo výpočte minimálnej mzdy a ďalšie dva legislatívne návrhy z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky boli dnes predmetom rokovania Hospodárskej a sociálnej rady SR. Návrh zákona zvyšuje minimálnu mzdu zo súčasných 57% na 60% priemernej mesačnej mzdy z predchádzajúcich dvoch rokov. V návrhu sú na minimálnu mzdu naviazané príplatky za […]

Minister práce slávnostne odštartoval výstavbu nového komunitného zariadenia pre seniorov z Plánu obnovy

Nové nízkokapacitné pobytové zariadenie pre seniorov vyrastie v obci Nedožery-Brezany v okrese Prievidza. Základný kameň pre jeho výstavbu priamo na mieste slávnostne odštartoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš. Zariadenie pre komunitu 12 ľudí je jedným z projektov, ktoré sa v týchto mesiacoch postupne realizujú v rámci investície z Plánu obnovy a odolnosti […]

Ministerstvo práce pokračuje v reforme sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktívne plní Národnú stratégiu deinštitucionalizácie (DI) systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti. Záväzok Vlády SR z apríla 2021 približujú každoročné správy rezortu práce, ktoré informujú o pokroku pri dosahovaní 10 strednodobých cieľov stratégie do roku 2025. Aktuálnu správu plnenia tejto národnej stratégie za rok 2023 vzala Vláda SR na […]

Už viac ako 200 zamestnávateľov prejavilo záujem o projekt Právo na prvé zamestnanie

Pred mesiacom sa oficiálne spustil projekt Právo na prvé zamestnanie. Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny sa v rámci neho doposiaľ zaviazali, že podporia vznik a udržanie 41 pracovných miest. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš a generálny riaditeľ a generálny tajomník služobného úradu Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Peter Ormandy […]

Právo na prvé zamestnanie: Pracovné skúsenosti pre mladých a výhody pre zamestnávateľov

Desiatky mladých ľudí oddnes získavajú svoje prvotné pracovné skúsenosti vďaka projektu štátnej pomoci Právo na prvé zamestnanie. Tento projekt im pomôže získať požadované pracovné zručnosti a zároveň umožní zamestnávateľom získať nových pracovníkov. Súčasťou projektu je možnosť pre zamestnávateľov zaškoliť nových pracovníkov takmer bezplatne, pričom rezort práce preplatí 90 % celkovej ceny práce zamestnanca po dobu […]

Druhý ročník Digital Youth Forum opäť spája mladých študentov na ceste k bezpečnej a kreatívnej prítomnosti v online priestore

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch (NKS) pripravilo po úspešnom pilotnom ročníku druhý ročník podujatia Digital Youth Forum pre študentov stredných škôl. V prešovskej M Aréne organizátori privítali 23. apríla 2024 viac než dve stovky študentov, pre ktorých bol pripravený zaujímavý a novinkami z digitálneho prostredia nabitý program.Read More

Štátny tajokník Branislav Ondruš ocenil výmenu skúseností na medzinárodnom stretnutí zamestnávateľov v stavebníctve

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny dnes v spolupráci s Európskym orgánom práce (ELA) uskutočnilo informačné stretnutie pre zamestnávateľov v stavebnom sektore. Jeho hlavným zámerom bolo poskytnúť účastníkom návody a praktické informácie na lepšie plnenie povinností a aplikáciu správnych postupov pri vysielaní pracovníkov do zahraničia. Zamestnávatelia, zamestnávateľské zväzy a združenia z celého Slovenska mali príležitosť […]

Schválená novela zákona o dotáciách prinesie efektívnejšiu podporu pre ženy zažívajúce násilie

Národná rada Slovenskej republiky dnes schválila v skrátenom legislatívnom konaní novelu zákona o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Vďaka novele sa má zlepšiť podpora pre ženy zažívajúce domáce násilie a ich deti prostredníctvom tzv. bezpečných domov. Zároveň má novela zákona za cieľ zvýšiť efektívnosť pri poskytovaní humanitárnej pomoci.Read More

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny spustil projekt Vzdelávanie mladých dospelých

Od 15. apríla 2024 môžu mladí ľudia v opatere centier pre deti a rodiny žiadať o poskytnutie príspevku na kurzy v rámci projektu Vzdelávanie mladých dospelých. Cieľom je pomôcť mladým dospelým osamostatniť sa a podporiť ich pri uplatnení sa na trhu práce. Projekt je zameraný na získanie vodičského oprávnenia všetkých skupín (okrem A, AM, A1 […]

ŠTÁTNY TAJOMNÍK BRANISLAV ONDRUŠ: VEKOVÝ MANAŽMENT BY MAL BYŤ ZÁKLADNOU VÝBAVOU PERSONÁLNEJ POLITIKY KAŽDÉHO ZAMESTNÁVATEĽA

Demografické zmeny, starnutie populácie, automatizácia a robotizácia vnášajú do pracovného prostredia aj ďalšie dynamické zmeny. Tieto sú úzko späté s problematikou starnutia zamestnancov v pracovnom procese. Odpovede na tieto výzvy sa už po 21. krát snažila priniesť konferencia Age Management SALON, ktorú 18. apríla 2024 otvoril štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR […]

Konferencia k výzvam programu CERV 2021-2027: Príležitosť pre žiadateľov o financie a kvalitné riešenia pre Slovensko

Národný kontaktný bod programu CERV 2021-2027 (Občania, rovnosť, práva a hodnoty) v Slovenskej republike pozýva na úvodnú konferenciu pre potenciálnych žiadateľov o možnostiach čerpania finančných prostriedkov. Informačné stretnutie k aktuálnym i plánovaným výzvam sa bude konať 26. apríla 2024 v Hoteli Bôrik v Bratislave. Cieľom je posilniť účasť občianskych organizácií v programe a zlepšiť kvalitu […]

Ministerstvo práce zverejnilo nové zjednodušené pravidlá k žiadostiam o výstavbu „Ihriska pre každé dieťa“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejnilo usmernenie k žiadosti o zmenu pri výstavbe „Ihriska pre každé dieťa.“ Na zjednodušené podmienky majú nárok prijímatelia, ktorým dotácia bola poskytnutá v rozpočtovom roku 2022 alebo 2023. Prijímatelia môžu použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej […]