Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na profesionálny výkon dozorov

Inšpekcia v sociálnych veciach kladie dôraz na zvyšovanie kvality v sociálnych veciach. Hlavným cieľom je, aby zapojené subjekty plnili svoje povinnosti zákonne, a to najmä s ohľadom na dobro a ochranu klientov. Práve vykonávaním dozoru inšpekcia nestranne a nezávisle preveruje plnenie povinností v prospech najzraniteľnejších osôb, predovšetkým seniorov, zdravotne znevýhodnených alebo detí. Inšpektori musia spĺňať odborné kvalifikačné predpoklady a postupovať v zmysle zákonných a transparentných postupov. V prípade potreby sú k dozoru prizývaní aj odborníci z iných oblastí.Read More