Inšpekcia v sociálnych veciach za prvých 6 mesiacov fungovania rieši desiatky podnetov

Inšpekcia v sociálnych veciach ako nový samostatný organizačný útvar Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR dnes pôsobí vo všetkých regiónoch Slovenska. V prvých šiestich mesiacoch svojho fungovania dozoruje inštitúcie, ktoré poskytujú sociálne služby alebo vykonávajú opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a zaoberá sa aj kompenzáciami sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia.Read More