Na podporu sociálnych služieb a sociálnej kurately sme v roku 2023 poskytli dotácie vo výške viac ako 1,5 mil. eur

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny podporilo v roku 2023 dotáciami rozvoj sociálnych služieb a opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V zmysle zákona o dotáciách v pôsobnosti rezortu práce (č. 544/2010 Z.z.) a na základe schválených žiadostí poskytlo obciam, vyšším územným celkom, rovnako neverejným poskytovateľom sociálnych služieb a akreditovaným osobách v oblasti sociálnej kurately spolu viac ako 1, 566 milióna eur.Read More